Shanghai ‘Nail House’ Family Vacates Road-Blocking Home

//Shanghai ‘Nail House’ Family Vacates Road-Blocking Home

Shanghai ‘Nail House’ Family Vacates Road-Blocking Home

SHANGHAI — Before Zhuang moved into his new apartment just south of Hongqiao Airport aboutfour years ago, his real estate agent warned him to be careful driving in the area: There was a house blocking half of North Huting Road, bringing an abrupt end to two of its four lanes.
“Shanghai’s most badass ‘nail house’ — it’s famous,” Zhuang told Sixth Tone, using a popular term for a home whose occupants refuse to leave once it has been earmarked for a redevelopment project. “It’s like a landmark to me.”
The old, three-story building has taken on an air of mystique to people in the area, who shared rumors with Sixth Tone that it is owned by a prominent politician, or that the homeowners were demanding unreasonable piles of money in compensation.
But more than 10 years since redevelopment plans were first announced, the family of seven that lives in the house has finally come to an agreement with the government, and the building will soon be demolished, according to a report Tuesday by Shanghai-based Xinmin Evening News.
When Sixth Tone visited the nail house on Wednesday afternoon, the 65-year-old owner of the house was watching TV in her room. The woman wouldn’t say why, after all these years, the family had finally agreed to move. “If we could have come to an agreement with the government, we would have moved; if not, why would we leave the house that we’ve lived in for decades?” the woman asked rhetorically.

Since 2015, there were eight face-to-face meetings and more than 10 phone calls between the residents and authorities, Xinmin reported. Earlier this month, government officials invited four family members to talk, and “after some deputes,” the family agreed to sign the demolition document.
The family will receive three apartments in compensation, the woman said, adding that she does not know their size. According to Xinmin, the government never changed its offer to the family.
The woman refused to reveal her name because she doesn’t want the attention it would bring. “There have been too many rumors over the past years, saying that we want a higher price and criticizing us for being selfish people,” she explained. “Too many people said that we received billions of yuan. If we really had that, we would have moved a long time ago.”
Living in the center of the road has not been easy. The round-the-clock traffic is a constant source of noise and vibration, especially when cars cross a nearby bridge. Venturing outside is treacherous: The front door is one meter from the road.
The woman seemed resigned with her family’s decision to move out. “Let the past be the past,” she said.
Construction projects requiring people to vacate their properties frequently lead to conflict, and can be tragic for those forced to give up their ancestral lands. But in many urban areas, such plans are welcomed as a quick path to riches. In most cases, a household is compensated with one or more modern apartments, or an equivalent sum of money.
Failing to benefit from such compensation are migrant workers, for whom the buildings marked for demolition are often the most affordable urban housing. So, too, at the home on North Huting Road. The bare concrete annex behind the building is rented out to migrant workers who have on-site recycling businesses.
A middle-aged man surnamed Song told Sixth Tone that he has rented a room in the building for two years at just 600 yuan ($91) per month. Hailing from the central province of Henan, Song came to Shanghai to join his son, who has been working there for over a decade. “The landlord asked me to leave as soon as possible,” he said. “Maybe I will live with my son, but I’m afraid his small rented house cannot accommodate me.”
But for one person at least, the upcoming demolition of the building is unquestionably good news. The house has always been a headache for the street cleaner in charge of North Huting Road. He told Sixth Tone there isn’t a clear boundary between where the public area stops and the house’s land begins. Whenever the wind blows the recycling businesses’ trash onto the road, it becomes his responsibility. “My boss will blame me if he finds anything dirty,” the man said. “If they leave, my job will be much easier.”

2017-09-05T12:46:31+00:00

留言

Shanghai ‘Nail House’ Family Vacates Road Blocking Home

SHANGHAI – Voordat Zhuang vier jaar geleden zijn nieuwe appartement net ten zuiden van de luchthaven Hongqiao binnenstapte, waarschuwde zijn makelaar hem voorzichtig te zijn in het gebied: er was een huis dat de helft van North Huting Road blokkeerde, waardoor er abrupt een eind kwam aan twee van zijn vier rijstroken.
“Shanghai’s meest badass ‘nagelhuis’ – het is beroemd, ‘vertelde Zhuang aan Sixth Tone, met behulp van een populaire term voor een huis waarvan de bewoners weigeren te vertrekken wanneer het eenmaal is geoormerkt voor een herontwikkelingproject. “Het is een mijlpaal voor mij.”
Het oude, drie verdiepingen tellende gebouw heeft een mysterieuze sfeer gekregen bij mensen in het gebied, die geruchten met Sixth Tone deelden dat het eigendom was van een prominente politicus, of dat de huiseigenaren onredelijke hopen geld eisten als compensatie.
Maar meer dan tien jaar geleden dat de herontwikkelingsplannen voor het eerst werden aangekondigd, is het gezin van zeven dat in het huis woont eindelijk tot een overeenkomst gekomen met de regering en het gebouw zal binnenkort worden gesloopt, volgens een rapport dinsdag door Xinmin Evening in Shanghai Nieuws.
Toen Sixth Tone woensdagmiddag het nagelhuis bezocht, zat de 65-jarige eigenaar van het huis tv te kijken in haar kamer. De vrouw wilde niet zeggen waarom, na al die jaren, het gezin eindelijk had toegestemd om te verhuizen. “Als we tot een overeenkomst met de regering hadden kunnen komen, zouden we zijn verhuisd; zo niet, waarom zouden we dan het huis waar we al decennia lang woonden, verlaten? ‘vroeg de vrouw retorisch.

Sinds 2015 waren er acht persoonlijke ontmoetingen en meer dan tien telefoontjes tussen de bewoners en de autoriteiten, meldde Xinmin. Eerder deze maand nodigden regeringsfunctionarissen vier familieleden uit om te praten, en “na enkele afgevaardigden” stemde het gezin ermee in om het sloopdocument te ondertekenen.
Het gezin krijgt drie appartementen ter compensatie, zei de vrouw, eraan toevoegend dat ze hun grootte niet weet. Volgens Xinmin heeft de regering nooit haar aanbod aan het gezin veranderd.
De vrouw weigerde haar naam te onthullen omdat ze niet de aandacht wilde hebben die het zou brengen. “Er zijn de afgelopen jaren te veel geruchten geweest dat we een hogere prijs willen en ons bekritiseren omdat we egoïstische mensen zijn,” legde ze uit. “Te veel mensen zeiden dat we miljarden yuan ontvingen. Als we dat echt hadden, zouden we lang geleden zijn verhuisd. ‘
Wonen in het midden van de weg was niet eenvoudig. Het dag en nacht verkeer is een constante bron van lawaai en trillingen, vooral wanneer auto’s een nabijgelegen brug oversteken. Venturing buiten is verraderlijk: de voordeur bevindt zich op een meter van de weg.
De vrouw leek afgetreden te zijn met het besluit van haar familie om te verhuizen. “Laat het verleden het verleden zijn,” zei ze.
Bouwprojecten waarbij mensen hun woning moeten verlaten, leiden vaak tot conflicten en kunnen tragisch zijn voor mensen die gedwongen zijn hun voorouderlijk land op te geven. Maar in veel stedelijke gebieden worden dergelijke plannen verwelkomd als een snelle weg naar rijkdom. In de meeste gevallen wordt een huishouden gecompenseerd met een of meer moderne appartementen, of een equivalent geldbedrag.
Nalaten van dergelijke compensatie zijn migrantenarbeiders, voor wie de gebouwen gemarkeerd voor sloop vaak de goedkoopste stedelijke woning zijn. Dus ook bij het huis aan North Huting Road. Het kale betonnen achterhuis achter het gebouw wordt verhuurd aan migrerende werknemers die on-site recyclingbedrijven hebben.
Een man van middelbare leeftijd, bijgenaamd Song vertelde Sixth Tone dat hij een kamer in het gebouw heeft gehuurd voor twee jaar op slechts 600 yuan ($ 91) per maand. Afkomstig uit de centrale provincie Henan, kwam Song naar Shanghai om zich bij zijn zoon te voegen, die daar al meer dan een decennium werkt. “De huisbaas vroeg me om zo snel mogelijk te vertrekken,” zei hij. “Misschien zal ik bij mijn zoon wonen, maar ik vrees dat zijn kleine huurhuis mij niet kan huisvesten.”
Maar voor één persoon is de aanstaande sloop van het gebouw ongetwijfeld goed nieuws. Het huis heeft altijd hoofdpijn gehad voor de straatreiniger die de leiding heeft over North Huting Road. Hij vertelde zesde toon dat er geen duidelijke grens is tussen waar het openbare gebied stopt en het land van het huis begint. Wanneer de wind het afval van de recyclingbedrijven op de weg blaast, wordt het zijn verantwoordelijkheid. ‘Mijn baas zal mij de schuld geven als hij iets vies vindt,’ zei de man. “Als ze vertrekken, zal mijn taak veel eenvoudiger zijn.”

2017-11-12T02:15:45+00:00

留言

La familia de Shangai ‘Nail House’ abandona la casa de bloqueo de carreteras

SHANGHAI – Antes de que Zhuang se mudara a su nuevo departamento al sur del aeropuerto de Hongqiao hace unos cuatro años, su agente inmobiliario le advirtió que manejara con cuidado en la zona: había una casa bloqueando la mitad de North Huting Road, lo que provocó un brusco sus cuatro carriles.
“La casa de clavos más rudo de Shanghai”, es famosa “, dijo Zhuang a Sixth Tone, utilizando un término popular para un hogar cuyos ocupantes se niegan a irse una vez que se ha destinado a un proyecto de reurbanización. “Es como un hito para mí”.
El antiguo edificio de tres pisos ha cobrado un aire de mística para la gente de la zona, que compartió rumores con Sixth Tone de que es propiedad de un político prominente, o que los propietarios demandaban cantidades irracionales de dinero en compensación.
Pero más de 10 años desde que se anunciaron por primera vez los planes de reurbanización, la familia de siete que vive en la casa finalmente llegó a un acuerdo con el gobierno, y el edificio pronto será demolido, según un informe del martes de Xinmin Evening, con sede en Shanghai. Noticias.
Cuando Sixth Tone visitó la casa de las uñas el miércoles por la tarde, el dueño de la casa, de 65 años, estaba mirando televisión en su habitación. La mujer no dijo por qué, después de todos estos años, la familia finalmente había aceptado mudarse. “Si pudiéramos llegar a un acuerdo con el gobierno, nos habríamos movido; si no, ¿por qué nos iríamos de la casa en la que hemos vivido durante décadas? “, preguntó la mujer retóricamente.

Desde 2015, hubo ocho reuniones presenciales y más de 10 llamadas telefónicas entre los residentes y las autoridades, informó Xinmin. A principios de este mes, funcionarios del gobierno invitaron a cuatro familiares a hablar, y “después de algunos diputados”, la familia acordó firmar el documento de demolición.
La familia recibirá tres departamentos en compensación, dijo la mujer, y agregó que no sabe su tamaño. Según Xinmin, el gobierno nunca cambió su oferta a la familia.
La mujer se negó a revelar su nombre porque no quiere la atención que traería. “Ha habido demasiados rumores en los últimos años, diciendo que queremos un precio más alto y criticarnos por ser personas egoístas”, explicó. “Demasiadas personas dijeron que recibimos miles de millones de yuanes. Si realmente tuviéramos eso, nos habríamos mudado hace mucho tiempo “.
Vivir en el centro del camino no ha sido fácil. El tráfico las 24 horas es una fuente constante de ruido y vibración, especialmente cuando los autos cruzan un puente cercano. Aventurándose afuera es traicionero: la puerta de entrada está a un metro de la carretera.
La mujer parecía resignada con la decisión de su familia de mudarse. “Deja que el pasado sea el pasado”, dijo.
Los proyectos de construcción que requieren que las personas desalojen sus propiedades a menudo provocan conflictos y pueden ser trágicos para los que se ven obligados a renunciar a sus tierras ancestrales. Pero en muchas áreas urbanas, tales planes son bienvenidos como un camino rápido hacia la riqueza. En la mayoría de los casos, un hogar es compensado con uno o más departamentos modernos, o una suma equivalente de dinero.
No se benefician de dicha compensación los trabajadores migrantes, para quienes los edificios marcados para la demolición a menudo son la vivienda urbana más asequible. También en la casa de North Huting Road. El anexo de hormigón desnudo detrás del edificio se alquila a los trabajadores migrantes que tienen negocios de reciclaje en el sitio.
Un hombre de mediana edad llamado Song dijo a Sixth Tone que ha alquilado una habitación en el edificio durante dos años a solo 600 yuanes ($ 91) por mes. Oriundo de la provincia central de Henan, Song llegó a Shanghai para unirse a su hijo, que trabaja allí desde hace más de una década. “El propietario me pidió que me fuera lo más pronto posible”, dijo. “Tal vez viva con mi hijo, pero me temo que su pequeña casa alquilada no puede acomodarme”.
Pero para una persona al menos, la próxima demolición del edificio es, sin duda, una buena noticia. La casa siempre ha sido un dolor de cabeza para el limpiador de calles a cargo de North Huting Road. Le dijo a Sixth Tone que no hay un límite claro entre donde se detiene el área pública y comienza la tierra de la casa. Cada vez que el viento sopla la basura de los negocios de reciclaje en la carretera, se convierte en su responsabilidad. “Mi jefe me culpará si encuentra algo sucio”, dijo el hombre. “Si se van, mi trabajo será mucho más fácil”.

2017-11-22T00:21:57+00:00

留言